# #
Statistika:
Hey.lt - Nemokamas lankytojø skaitliukas
 

Istorija

  Branduolinio Saugumo Kompetencijos Centro įkÅ«rimas Lietuvos Respublikos Valstybės sienos apsaugos tarnyboje – tai Lietuvos Respublikos valstybės institucijų  ir užsienio valstybių-partnerių konsultacijų ir derybų  rezultatas. Tai yra praktinis Lietuvos indėlis į pasaulio bendruomenės kovą su branduolinio terorizmu ir jo prevencija, neteisėtu branduolinių medžiagų disponavimu, o taip pat į Å¡ioje kovoje dalyvaujančių valstybių ir tarptautinių organizacijų bendradarbiavimo stiprinimą. 

  Kova su branduolinio terorizmo grėsmėmis, branduolinių medžiagų neteisėto užvaldymo ir platinimo teroristinėmis ir kriminalinėmis grupėmis yra vienas pagrindiniu Å¡ių dienų pasaulinės bendruomenės prioritetu. Todėl daugelio valstybių, įskaitant ir Lietuvą vadovai, nuolat atkreipia dėmesį ir patvirtina bÅ«tinumą nuolat tobulinti nacionalinius pajėgumus ir gebėjimus užkirsti kelią, aptikti ir efektyviai reaguoti į branduolinių medžiagų kontrabandos ir neteisėtos apyvartos atvejus.

  Branduolinio terorizmo rizika reali ir reikalauja nuolat atnaujinti kovos priemones: nacionalines iniciatyvas branduolinėms medžiagoms apsaugoti, objektų saugumo didinimui, reaktorių pertvarkymą į mažai prisodrinto urano naudojimą, užkirsti kelią branduolinių medžiagų kontrabandai ir terorizmo finansavimui.  TATENA (Tarptautinė Atominės Energetikos AgentÅ«ra) generalinis direktorius Y. Amano pažymėjo, kad branduolinio saugumo grėsmė nesumažėjo nepaisant pastangų ją eliminuoti. TATENA yra įsteigusi visoms Å¡alims atvirą Branduolinio saugumo gerosios praktikos komitetą (angl. k. Nuclear Security Guidance Committee), skirtą keistis patirtimi branduolinio saugumo ir saugos srityje.

   

APIE BRANDUOLINĮ SAUGUMĄ

  Branduolinis saugumas – tai priemonių skirtų užtikrinti branduolinių medžiagų ir susijusių objektų apsaugą nuo neteisėto žmonių poveikio, visuma:

  I. Branduolinio saugumo priemonės garantuoja, kad skirtingiems tikslams naudojamos branduolinės ir radioaktyviosios medžiagos bus tinkamai saugomos ir apsaugotos nuo vagysčių ir sabotažo;

  II. Branduolinio saugumo priemonės garantuoja, kad įgaliotų institucijų kontrolėje neesančios branduolinės ir radioaktyviosios medžiagos negalėtų bÅ«ti panaudotos terorizmui ir kitiem nusikaltimams vykdyti, tačiau bus surastos, patalpintos į saugyklas, įvykiai iÅ¡tirti, o kaltieji patraukti atsakomybėn.

  TATENA branduolinio saugumo sąvoką apibrėžė taip: „Branduolinis saugumas – tai vagysčių, sabotažo, neteisėto gavimo, perdavimo ir kitų visuomenei pavojingų veiksmų su branduolinėmis, radioaktyviomis medžiagomis ir susijusiais objektais prevencija, aptikimas ir reagavimas, taip pat branduolinių objektų fizinės saugos užtikrinimas„

  Tuo tarpu, Branduolinė sauga â€“ tai visuma teisinių, techninių ir organizacinių priemonių ir kompetencijų, garantuojančių tinkamą branduolinės energetikos objektų eksploatavimo ar atitinkamos veiklos sąlygų užtikrinimą, avarijų ir jų padarinių suÅ¡velninimą (prevenciją).Tačiau, branduolinio saugumo ir branduolinės saugos priemonės iÅ¡ esmės skirtos apsaugoti žmones, aplinką, turtą nuo kenksmingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio. Todėl Å¡ios priemonės neturėtų prieÅ¡tarauti tarpusavyje tačiau turi bÅ«ti plėtojamos lygiagrečiai.


BRANDUOLINIO SAUGUMO VIRŠŪNIŲ SUSITIKIMŲ PROCESAS

  2012-16 m. Lietuva aktyviai dalyvavo Branduolinio saugumo virÅ¡Å«nių susitikimuose (angl. k. Nuclear Security Summit). Å iuo metu virÅ¡Å«nių susitikimai neplanuojami, tačiau Lietuvos diplomatai ir kitos institucijos toliau dirba įgyvendinant aukščiausių valstybių vadovų suformuotas nuostatas ir vizijas. 2012 m. kovo 26-27 d. Seule įvyko antrasis Branduolinio saugumo virÅ¡Å«nių susitikimas, kuris laikytinas svarbiausiu Branduolinio saugumo kompetencijos centro įsteigimo kontekste. Dauguma iÅ¡ dalyvavusių 53 Å¡alių ir tarptautinių organizacijų (JTO, ES, TATENA, INTERPOL) pristatė ataskaitas apie VaÅ¡ingtone prisiimtų įsipareigojimų įgyvendinimą arba pasiekimus branduolinio saugumo srityje.  Pakviestos Å¡eÅ¡ios naujos Å¡alys: Lietuva, Danija, Vengrija, Rumunija, Azerbaidžanas, Gabonas.


Å ALIŲ VADOVAI PRIĖMĖ KOMUNIKATĄ, KURIAME: 

  - sutarė tęsti pagrindinių branduolinį saugumą reglamentuojančių instrumentų ratifikaciją;
  - dar kartą patvirtino centrinį TATENA vaidmenį Å¡ioje srityje;
  - paskatino sumažinti HEU naudojimą iki 2013 m.;
  - paskatino nacionalinių radioaktyvių Å¡altinių registrų kÅ«rimą;
  - konstatavo sąsajas tarp branduolinės saugos ir saugumo ir paskatino ieÅ¡koti sinergijos tarp Å¡ių dviejų sričių;
  - paskatino branduolinių medžiagų inventoriaus bei monitoringo mechanizmo sukÅ«rimą;
  - paragino didesnę koordinaciją tarp Å¡alių kovojant su nelegalia branduolinių medžiagų kontrabanda;
  - pripažino poreikį vystyti ir stiprinti branduolinės kriminalistikos pajėgumus;
  - sutarė dalintis geriausiomis praktikomis bei skatinti kompetentingų žmogiÅ¡kųjų resursų ugdymą, per mokymo pajėgumų (kompetencijos centrų) kÅ«rimą;
  - atkreipė dėmesį į poreikį stiprinti branduolinių instaliacijų kibernetinę apsaugą;
  - patvirtino tikslą ugdyti viešąją nuomonę ir stiprinti supratimą apie grėsmes branduoliniam saugumui. 

  Ä®gyvendinant Å¡ias rezoliucijas, Seulo susitikimo metu Lietuvos Respublikos Prezidentė paskelbė apie Lietuvos įsipareigojimą įsteigti specializuotą padalinį, kuris teiks branduolinio saugumo personalo rengimo paramą atsakingoms institucijoms, kaups ir dalinsis gerąja praktika, skatins ir plėtos tarpžinybinį bendradarbiavimą.


BRANDUOLINIO SAUGUMO KOMPETENCIJOS CENTRAS

  Branduolinio saugumo kompetencijos centras (BSKC) buvo įsteigtas 2012 m. balandžio 1 d. Valstybės sienos apsaugos tarnyboje, kurio pagrindinės užduotys yra:

  - Lietuvos institucijų poreikius atitinkančių branduolinio saugumo srities mokymų ir pratybų organizavimas ir įgyvendinimas;

  - Lietuvos institucijų bendradarbiavimo skatinimas ir tobulinimas, veiksmų koordinavimas vykdant neteisėtos branduolinių ir kitų radioaktyviųjų medžiagų apyvartos prevenciją, aptikimą ir reaguojant į Å¡iuos incidentus, o tai pat užtikrinant branduolinės energetikos objektų fizinę saugą;
  - Dozimetrinės kontrolės įrangos plėtra pasienio kontrolės punktuose ir techninė priežiÅ«ra siekiant užtikrinti efektyvią ir nuolatinę pasienio radiacinę kontrolę;
  - Pasienio radiacinės kontrolės atlikimo organizavimas ir kontrolė;
  - Branduolinės energetikos objektų fizinės saugos priemonių koordinavimas;
  - Tarptautinio bendradarbiavimo branduolinio saugumo personalo rengimo klausimais plėtra.
     

  2012 – 2016 m. BSKC buvo VSAT Pasieniečių mokyklos padalinys, todėl vykdė vien tik mokymo srities veiklą. Siekdama BSKC veiklos plėtros, taip pat optimaliai iÅ¡naudoti BSKC infrastruktÅ«rą, techninę įrangą ir darbuotojų kvalifikaciją, VSAT vadovybė 2016 m. rugsėjo mėn. perkėlė BSKC į VSAT Sienos kontrolės organizavimo valdybos sudėtį. Å ie pokyčiai leido patobulinti veiksmų koordinaciją su Lietuvos ir tarptautiniais partneriais, taip pat su VSAT struktÅ«riniais padaliniais. Kartu, BSKC įgijo naujų funkcijų: organizuoti ir kontroliuoti pasienio radiacinės kontrolės vykdymą, aprÅ«pinti VSAT padalinius technine įranga, organizuoti jos priežiÅ«rą ir koordinuoti branduolinės energetikos objektų fizinės saugos įgyvendinimą.

  BSKC, įgyvendindamas jam pavestus veiklos tikslus, analizuoja branduolinio saugumo srities informaciją, atlieka mokymų poreikio analizę, rengia ir tobulina mokymo programas, organizuoja branduolinio saugumo instruktorių rengimą. Pagrindinė BSKC mokymo auditorija – Lietuvos teisėsaugos institucijų personalas, kuris čia įgyja ir tobulina savo žinias ir praktinius įgÅ«džius aptikti  jonizuojančiosios spinduliuotės Å¡altinius, teisingai įvertinti situacijos pavojingumą bei efektyviai reaguoti į Å¡iuos atvejus, taip pat užtikrinti sklandų kelių institucijų bendradarbiavimą tokiose situacijose.

  BSKC aktyviai dalyvauja tarptautinėse projektuose: ypač glaudus bendradarbiavimas vyksta su JAV Energetikos departamento Kovos su branduolinių medžiagų kontrabanda, aptikimo ir atgrasymo programa (angl. k. Nuclear Smuggling, Detection and Deterrence Office). Å ios programos pagalba buvo apmokyti pirmieji BSKC darbuotojai, taip pat BSKC yra aprÅ«pinamas technine įranga. BSKC dalyvauja Tarptautinės atominės energijos agentÅ«ros (TATENA) koordinuojamo Branduolinio saugumo paramos centrų tinklo, kurį sudaro branduolinio saugumo mokymo institucijos iÅ¡ daugiau kaip 60 valstybių, veikloje. Tinklas plėtoja bendrus mokymo projektus, skatina valstybių narių bendradarbiavimą ir keitimąsi gerąją patirtimi. Neseniai BSKC vadovas buvo iÅ¡rinktas Å¡io tinklo pirmininko pavaduotoju.

  Taip pat plėtojamas bendradarbiavimas su kitais partneriais, veikiančiais kovos su branduolinio terorizmo grėsmėmis, srityje: Globalia iniciatyva kovoje su branduoliniu terorizmu, Tarptautine policijos organizacija (Interpolas), JAV Eksporto kontrolės ir sienų saugumo agentÅ«ra ir kt. 

  Ypatingą dėmesį BSKC skiria paramai rengiant branduolinio saugumo personalą Lietuvos valstybėms partnerėms: Ukrainai, Gruzijai, Moldovai.

  BSKC aktyviai dalyvauja 2012 m. Ministro pirmininko sudarytos darbo grupės branduolinio saugumo klausimams spręsti veikloje. Darbo grupė teikia Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui pasiÅ«lymus dėl valstybės institucijų veiksmų, reaguojant į branduolinio saugumo incidentus, tobulinimo; teisės aktų, reglamentuojančių kovą su branduolinių ir kitų radioaktyviųjų medžiagų kontrabanda ir kitokia neteisėta apyvarta Lietuvoje, parengimo ir tobulinimo; valstybės institucijų planavimo ir veiksmų, reaguojant į branduolines ir radiologines avarijas ir branduolinius incidentus, tobulinimo; valstybės institucijų bendradarbiavimo tobulinimo ir tarpžinybinės sąveikos gerinimo.


Čia galite rasti naudingos

informacijos apie mus


    

   Valstybės sienos 

apsaugos tarnyba

 


Pasieniečių mokykla


        

Lietuvos Respublikos muitinėTarptautinė atominės 
energijos agentūra